ആലത്തൂർ, പാലക്കാട് ലോകസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്ന പി കെ ബിജു, എം ബി രാജേഷ് എന്നിവരോട് 11 ചോദ്യങ്ങൾ

ആലത്തൂർ, പാലക്കാട് എന്നീ ലോകസഭാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്ന പി കെ ബിജു, എം ബി രാജേഷ് എന്നിവരോട് 11 ചോദ്യങ്ങൾ  (1) 450 കോടി രൂപ

Read more