ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ മാതൃകാ പെരുമാറ്റ ചട്ടം (Modal Code of Conduct)

ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ മാതൃകാ പെരുമാറ്റ ചട്ടം (Modal Code of Conduct) ലംഘിക്കുന്നതോ, ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ചെലവ് അധികരിക്കുന്നതോ ആയ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ”cVIGIL” എന്ന

Read more