ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ മാതൃകാ പെരുമാറ്റ ചട്ടം (Modal Code of Conduct)

ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ മാതൃകാ പെരുമാറ്റ ചട്ടം (Modal Code of Conduct) ലംഘിക്കുന്നതോ, ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ചെലവ് അധികരിക്കുന്നതോ ആയ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ”cVIGIL” എന്ന

Read more

Vadakkencherry Pollachi National Highway

ദേശീയ പാതയായി മാറുന്ന ( NH 544- old NH – 47 ൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞു പൊള്ളാച്ചി ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ‘വടക്കുംചേരി – ഗോവിന്ദാപുരം’ സംസ്ഥാന

Read more