ആലത്തൂർ, പാലക്കാട് ലോകസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്ന പി കെ ബിജു, എം ബി രാജേഷ് എന്നിവരോട് 11 ചോദ്യങ്ങൾ

ആലത്തൂർ, പാലക്കാട് എന്നീ ലോകസഭാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്ന പി കെ ബിജു, എം ബി രാജേഷ് എന്നിവരോട് 11 ചോദ്യങ്ങൾ  (1) 450 കോടി രൂപ

Read more

പാലക്കാട് ജില്ലാ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ

പാലക്കാട് ജില്ലാ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിന്ന അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ജൂലൈ 29 നു പാലക്കാട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാവിലെ 10 മണി

Read more