പാലക്കാട് ജില്ലാ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ

പാലക്കാട് ജില്ലാ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിന്ന അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ജൂലൈ 29 നു പാലക്കാട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാവിലെ 10 മണി

Read more